Mời Chào hàng: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015 Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015 Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm […]

Mời chào hàng: Hỗ trợ giống vật nuôi Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Gói thầu: Gói thầu 1: Hỗ trợ giống vật nuôi Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 và nguồn vốn lồng ghép trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2015 Dự […]