Mời chào hàng: Xây lắp, tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa – Địa chỉ: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, […]