Archives for Tháng Tư 2013

Mời chào hàng cạnh tranh: Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai năm 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai. – Địa chỉ: Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai – Điện thoại: 0203.796.927                     fax: 0203.796.927. 2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm […]

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai mời thầu: Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh  A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai. – Địa chỉ: Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai – Điện thoại: 0203.796.927                     fax: 0203.796.927. 2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm […]

Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các trường Tiểu học trong huyện Bảo Thắng năm 2013

  THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục […]

Huyện Bảo Thắng mời chào hàng cho chương trình sự nghiệp Giáo dục năm 2013. Gói thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và […]

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu: Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các trường Tiểu học trong huyện Bảo Thắng

  THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục […]

Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai năm 2013

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai. – Địa chỉ: Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai – Điện thoại: 0203.796.927                     fax: 0203.796.927. 2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm […]

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và […]

Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện Bảo Thắng năm 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và […]

Gói thầu mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai. – Địa chỉ: Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai – Điện thoại: 0203.796.927                     fax: 0203.796.927. 2. Loại dự án: Dự án thuộc loại […]

Mời thầu: Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các trường Tiểu học trong huyện Bảo Thắng năm 2013

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, – Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai; – Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223. 2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và […]