Mời Thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2015-2016 Bệnh viện Trưng Vương

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Bệnh viện Trưng Vương Gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2015-2016 Dự án: Cung cấp hóa chất cho Bệnh viện Trưng Vương Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu […]