Mời đấu thầu cung cấp thiết bị CNTT và máy văn phòng

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM) – Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị CNTT và máy văn phòng cho PVFCHCM – Nguồn vốn: Vốn tự có – Hình thức đấu […]