Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC & QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính. […]

Mời đấu thầu Đào tạo tin học – CCNA cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC –  HỆ THỐNG MẠNG CCNA Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời thầu Đào tạo CCNA   -Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời đấu thầu gói thầu “Đào tạo CCNA”. – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. – Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào […]

Mời đấu thầu đào tạo công tác kế toán và sử dụng phần mềm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng mời tổ chức, cá nhân tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn đào tạo công tác kế toán dự án và sử dụng phần mềm quản lý tài chính kế […]