Mời Thầu: Cung cấp bò cái giống Zebu hỗ trợ cho các hộ dân chăn nuôi bò năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Ban Quản lý dự án  hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a huyện Tân Sơn – Địa chỉ: xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. –  Điện thoại: 02103.615.010; Fax: 02103.615.456 2. Tên gói thầu: Gói thầu số […]