Mời Thầu: Mua sắm các TTBYT bằng Ngân sách Nhà nước năm 2015

Gói thầu: –  Gói thầu 2: 01 dao mổ điện; –  Gói thầu 3: Nâng cấp hệ thống khí y tế; –  Gói thầu 4: 01 máy phá rung tim; –  Gói thầu 5: 20 bơm tiêm điện; –  Gói thầu 6: 05 xe đẩy thuốc cấp cứu. Thuộc dự án: Mua sắm TTBYT bằng Ngân […]