Mời đấu thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành – Bộ Tài chính

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo   Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời […]