Đấu thầu Thi công xây lắp hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khu vực I Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY LẮP HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng Thi công xây lắp hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khu vực I (từ nhà đón tiếp đến chợ quê giữa các tuyến giao thông 3,6 và 7) thuộc dự án đầu tư Trung tâm […]

Mời đấu thầu xây dựng làm kè đê tả sông Thao

 THÔNG BÁO MỜI THẦU 1. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. 2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: – Gói thầu: Làm kè hộ chân bằng lăng thể đá hộc thả rời đê tả sông Thao […]