Mời chào hàng: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Sân đường nội bộ, bồn cây

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND huyện Thanh Chương Gói thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Sân đường nội bộ, bồn cây (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Trường THCS xã Thanh Ngọc, huyện […]