Mời chào hàng: Lắp đặt & thuê bảo dưỡng truyền duy trì Hệ thống trực tuyến trong 01 năm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Văn phòng thường trực ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia Gói thầu: Lắp đặt và thuê bảo dưỡng truyền duy trì Hệ thống trực tuyến trong 01 năm (năm 2015) Dự án: Hệ thống trực tuyến đảm bảo công tác an […]