Kế hoạch đấu thầu: Thi công các hạng mục Dự án Đồn Công an Trung tâm Điện lực Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Trà Vinh 2. Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  3. Điện thoại/Fax/E-mail: 074.3.749073 / E-mail: ph41.xdcb@gmail.com 4. Tên dự án: Đồn Công an Trung tâm Điện lực […]