Xây lắp phần chuyên điện công trình”Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008″ (HHD080103)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp phần chuyên điện công trình”Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008″ (HHD080103)Tên dự án:Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008 (HHD080103) Tên gói […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K7+287 đến K9+325

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K7+287 đến K9+325 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K7+287 đến K9+325 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng 9 phòng học

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng 9 phòng học – Trường trung học cơ sở Bàn Long.Tên dự án:Trường trung học cơ sở Bàn Long Tên gói thầu:Xây dựng 9 phòng học Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương […]

Gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả

Thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm PhảTên dự án:Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả Tên gói thầu:gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy trạm (PC)

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy trạm (PC) – Kế hoạch mua sắm thiết bị tin học bổ sung năm 2007 phục vụ triển khai IPCAS giai đoạn II.Tên dự án:Kế hoạch mua sắm thiết bị tin học bổ sung năm 2007 phục vụ triển khai IPCAS giai đoạn II Tên gói […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên, tỉnh Thái Nguyên.Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện Phổ yên Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880 Hồ chứa nước Sông RayTên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ Ko+150 đến K1+880 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển […]

Thông báo mời thầu gói thầu: kênh chính và CTTK từ K4+182 đến K6+364

Thông báo mời thầu gói thầu: kênh chính và CTTK từ K4+182 đến K6+364 – Hồ chứa nước Sông RayTên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:kênh chính và CTTK từ K4+182 đến K6+364 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K1+880 đến K4+182 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287

Thông báo mời thầu gói thầu: Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287 – Hồ chứa nước Sông Ray.Tên dự án:Hồ chứa nước Sông Ray Tên gói thầu:Kênh chính và CTTK từ K6+364 đến K7+287 Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ […]