Mời Thầu: Cung cấp 02 xe ô tô tải có gắn cần trục

Gói thầu: Cung cấp 02 xe ô tô tải có gắn cần trục. Thuộc Dự án: Đầu tư 02 xe ô tô tải có gắn cần trục. Nguồn vốn: vốn tự có (từ nguồn vốn tạm ứng của chủ đầu tư) và vốn vay tín dụng thương mại. Bên mời thầu: Công ty CP Sông […]