Mời Thầu: Thi công xây lắp các TBA 110kV khu vực Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Lưới diện cao thế miền Bắc Gói thầu: Gói thầu số 5 – Thi công xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Hoàn thiện sơ đồ vận hành các TBA 110kV khu vực Nghệ An […]