Mời Thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý nợ

  Gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý nợ. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nuớc. Bên mời thầu: Cục Quản lý  nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài/chính. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ […]