Mời Thầu: Mua sắm 36 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác

Gói thầu: Mua sắm 36 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác. Nguồn vốn: Ngân sách Đảng năm 2015. Bên mời thầu: Cục Tài chính và quản lý đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán HSMT: từ […]