Mời Thầu: Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa sản của ngành y tế thành phố HCM

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế thành phố Gói thầu: Gói thầu số 10 – Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa sản Dự án: Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Đề án bệnh viện vệ tinh; Quỹ Phát triển hoạt động […]