Kết quả đấu thầu gói: Mua sắm trang bị, bàn ghế 02 chỗ, bàn ghế giáo viên, bảng đen, bàn ghế hội trường, bàn họp

Tên bên mời thầu: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 14 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại/fax/email: 02943.866638; Fax: 02943.865059. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: 1.Tên dự án: Mua sắm bàn ghế trang bị cho các đơn […]