Mời chào hàng: Mua sắm xe tải cẩu phục vụ SXKD

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty Điện lực Lào Cai Gói thầu: Mua sắm xe tải cẩu Dự án: Trang bị xe tải cẩu phục vụ SXKD- Công ty Điện lực Lào Cai Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Hình thức […]