Mời chào hàng: Nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty TNHH XNK Gia Tường Gói thầu: Nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn xã Đại Phước Dự án: Dự án Nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn tại […]