Mời Thầu: Xây dựng, phổ biến trên truyền hình các phim tài liệu khoa học quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Gói thầu: Xây dựng và phổ biến trên truyền hình các phim tài liệu khoa học về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Dự án: Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản […]