Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế tỉnh Lâm Đồng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Y tế Lâm Đồng – Địa chỉ: số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; –  Điện thoại: (063) 3532 249; Fax: (063) 3827 524. 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ […]