Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn – Địa chỉ: phố Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; –  Điện thoại: (037) 3823396. 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị […]