Mời chào hàng: Thi công cống 5My tỉnh Long An

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052 2. […]