Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và lập hồ sơ mời thầu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Dự án thành phần 1 – Dự án đầu tư xây dựng công trình sủa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước […]