Thông tư 01-2010-TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư  số 01/2010/TT-BKH của Bộ kế hoạc đầu tư về  Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng […]

Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu – Ngày 05/5/2008, Chính p hủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Theo đó, nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham […]

Tìm giải pháp khắc phục những bất cập trong quản lý hợp đồng sau đấu thầu ở Việt Nam

Ngày 24/10, Hội nghị về quản lý hợp đồng sau đấu thầu ở Việt Nam và những kinh nghiệm quốc tế đã diễn ra tại Vĩnh Phúc. Hội nghị do Vụ quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì với sự tài trợ của Nhóm các nhà tài trợ đồng quan […]

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Đấu thầu – Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây:Luật Đấu thầu – Luật Đấu […]