Mời Thầu: Trang bị cơ khí Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biểu diễn nhỏ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Nhà hát Chèo Việt Nam – Địa chỉ:  Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trang bị cơ khí sân khấu của Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biển diễn nhỏ của […]