Mời chào hàng: Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung trục chính giao thông nội đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND xã Vân Từ Gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Đường trục chính giao thông nội đồng xã Vân […]