Mời Thầu: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ:  Tiểu Khu 10, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 0223.848.533       0223.847.065 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Sửa chữa tài sản các trường học […]