Mời thầu: Cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Xã – Địa chỉ: UBND xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án:  Cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1 cửa UBND xã Tân Xã 4. Chủ […]