Mời Thầu: Xây lắp, Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng – Địa chỉ:  Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng – Xã Tân Hưng – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng […]