Mời Thầu: Xây lắp: Điểm vui chơi cho trẻ em huyện Võ Nhai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc – Địa chỉ: Khu III, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tinh Thanh Hóa; –  Điện thoại: 0373.870002 2. Tên dự án: Xây dưng Điểm vui chơi cho trè em huyện Võ Nhai nước 4. Chủ đầu […]