Mời Thầu: Xây lắp và đảm bảo giao thông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định – Địa chỉ: thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; –  Điện thoại: (0350) 3823041; Fax: (0350) 3953248 2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 57B, huyện Ý Yên, […]