NT03/ĐT708 – Phê duyệt điều chỉnh kế họach đấu thầu các gói thầu xây lắp tỉnh Ninh Thuận, giai đọan 2 – Dự án ADB5

NT03/ĐT708 – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh kế họach đấu thầu các gói thầu xây lắp tỉnh Ninh Thuận, giai đọan 2 – Dự án ADB5. Thời gian tổ chức đấu thầu Quý IV/2008 và Quý I/2009 Giá gói thầu: 20.900.000.000 (VND) Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN

01
Quý IV/2008 và Quý I/2009
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.900.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh kế họach đấu thầu các gói thầu xây lắp tỉnh Ninh Thuận, giai đọan 2 – Dự án ADB5