Quảng cáo

Trong quá trình giai đoạn 1 của công tác phát triển website Thongtindauthau.com.

Giá một Banner quảng cáo tại cột phải: 2.000.000 đồng/tháng (hiện toàn bộ các trang như hiện tại).
Giá một Banner quảng cáo dưới mỗi bài viết: 1.000.000 đồng/tháng.
Giá một Banner quảng cáo trên phần tin mới ngay giữa trang chủ: 5.000.000 đồng/tháng.

Mọi liên hệ tại:

Ban biên tập Trang Thongtindauthau.com
Email: beta[at]thongtindauthau.com (thay [at] bằng @)