Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho Công an huyện Phú Thiện

 

Tên bên mời thầu: Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Địa chỉ:  Tổ dân phố 4, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269.3882225    Fax: 0269.3882277.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho Công an huyện Phú Thiện

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho Công an huyện Phú Thiện.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho Công an huyện Phú Thiện
 2. Nguồn vốn: Ngân sách huyện bổ sung ngoài định mức theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Phú Thiện về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên và giao nhiệm vụ thu năm 2018 cho các đơn vị dự toán.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2018 đến trước 08 giờ15 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSYC:

– Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

– Địa chỉ:  Tổ dân phố 4, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269.3882225   0978144056  Fax: 0269.3882277.

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/bộ.
 2. Bảo đảm dự thầu: không
 3. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2018.
 4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2018.