Gói thầu: Gói thầu số 8: Cải tạo, nâng cấp 11 cầu (cầu Km1383+034, cầu Km1385+202, cầu Phước Lợi Km1391+050, cầu Km1393+518, cầu Km1396+796, cầu Km1400+421, cầu Km1405+877, cầu Mương Quan Km1415+169, cầu Phú Quý Km1416+939,

Gói thầu: Gói thầu số 8: Cải tạo, nâng cấp 11 cầu (cầu Km1383+034, cầu Km1385+202, cầu Phước Lợi Km1391+050, cầu Km1393+518, cầu Km1396+796, cầu Km1400+421, cầu Km1405+877, cầu Mương Quan Km1415+169, cầu Phú Quý Km1416+939,

CYTH1
Quý II/2010
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 73.310.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh