Gói thầu: Gói thầu số 9: Cải tạo, nâng cấp 9 cầu (cầu Km 918+970, cầu Km 923+530, cầu Km 937+662, cầu Km 949+350, cầu Km 959+010, cầu Km1009+450, cầu Km 1048+182, cầu Km 1049+780, cầu Km 1057+808) –

Gói thầu: Gói thầu số 9: Cải tạo, nâng cấp 9 cầu (cầu Km 918+970, cầu Km 923+530, cầu Km 937+662, cầu Km 949+350, cầu Km 959+010, cầu Km1009+450, cầu Km 1048+182, cầu Km 1049+780, cầu Km 1057+808) –

CYNB2
Quý III/2010
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 74.308.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh