Gói thầu: Nạo vét kênh ngang 4; Nạo vét kênh 1000 (đoạn từ kênh Rặp Rằn Núi đến kênh Tây); Nạo vét kênh 1000 (đoạn từ kênh 21 đến kênh Cái Đôi)

Gói thầu: Nạo vét kênh ngang 4; Nạo vét kênh 1000 (đoạn từ kênh Rặp Rằn Núi đến kênh Tây); Nạo vét kênh 1000 (đoạn từ kênh 21 đến kênh Cái Đôi)

Gói số 3
Phát hành HSMT kể từ ngày 20/2/2009 đến ngày 02/3/2009, Đóng và mở thầu vào lúc 14 giờ ngày 02/3/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 960259563 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư phục vụ bố trí sắp xếp dân cư vùng thien tai và vùng đặc biệt khó khăn tây kênh lộ mới