Gói thầu: Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS)

Gói thầu: Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS) – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

C.3.5
2009-2011
2011-2013
Giá gói thầu:
 • 61820000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể