Gói thầu: Phần cứng và chi phí bảo trì hệ thống Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới

Gói thầu: Phần cứng và chi phí bảo trì hệ thống – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

C.3.8
2011
2011-2013
Giá gói thầu:
 • 4730000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoach đấu thầu tổng thể