Gói thầu: Trợ lý điều phối viên kiêm phiên dịch – 18 tháng đầu

Gói thầu: Trợ lý điều phối viên kiêm phiên dịch – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu

C.4.1.4
2009
2009-2013
Giá gói thầu:
 • 125400 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu