Gói thầu: Thiết bị – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

05
Quý IV/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.883.193.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán