Gói thầu: PHƯỜNG HƯNG LỢI (07 hẻm) Hẻm 69 + 21 + 22 Tầm Vu, hẻm 190 + hẻm nhánh Đường 30/4, hẻm 90 Đường 30/4, hẻm 102 Đường 3/2

Gói thầu: PHƯỜNG HƯNG LỢI (07 hẻm) Hẻm 69 + 21 + 22 Tầm Vu, hẻm 190 + hẻm nhánh Đường 30/4, hẻm 90 Đường 30/4, hẻm 102 Đường 3/2

CP11-2
2009-2010
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.457.856.251 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ