Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất – các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất – Kế hoạch đấu thầu: các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp kênh chính đông sông pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

02
Quý IV năm 2008
từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu
Giá gói thầu:
 • 5.695.650 (VND)
 • JBIC ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp kênh chính đông sông pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận