Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình Đài KSKL và các công trình phụ trợ – Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương

Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình Đài KSKL và các công trình phụ trợ – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương

03
Quý I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 60.473.495 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Liên Khương”