Gói thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 – Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Gói thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 – Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Gói thầu số 5: Hóa chất xét nghiệm
9h 30 phút ngày 27/3/2009
Trong năm 2009
Giá gói thầu:
 • 1805261892 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009