Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT phần cung cấp thiết bị phát sóng – dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT phần cung cấp thiết bị phát sóng – Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”

5
Tháng 03/2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 38.043.508 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng kênh phát thanh giao thông đô thị”